Viadukt_Krystovofo_udoli_VII,_pastel_59_x_43cm,_2012 (2)