Viadukt_Krystovofo_udoli_I,_pastel_60_x_50cm,_2010